این جهان بر اساس نظم استوار است و هیچ چیز اتفاقی نیست.

ذهن انسان به واسطه هوا، قادر است ارتعاشات فکری را که از ذهن افراد دیگر ساطع می شود،دریافت کند.

تصاویر که در ذهن شکفت انگیز خود کاشته اید، به سرعت نیروی جذب را بسیج کرده و آینده زندگیتان را رقم می زند.

با در نظر گرفتن آگاهانه نوع احساستان می توانید انزژی منبع را هر چه بهتر جهت دهید و به آفریینده ای شاد، آگاه و دقیق تبدیل شوید.


هر چه بیشتر بر روی موضوعی تمرکز کنید این کار برایتان آسان تر می شود، زیرا افکار مشابه را جذب می کنید.

بنابراین زمانی که افکار خاصی دارید، ذهنتان تحت تاثیر قرار می گیرد و ارتعاشهایی را ساطع می کند.

وقتی روی افکار متمرکز می شوید، دامنه این ارتعاش ها افزایش یافته و امواج بسیاری قوی تر می شوند.

بله گفتن به خواسته ها  نشانه دعوت نیست و نه نگفتن همه موجب جلوگیری از اتفاق آن خواسته نمی شود، فقط تمرکز است که سبب تجلی آنها می شود.

باید دائما ذهن تان را در برابر هجوم شک و تردید حفظ کنید، زیرا شک و تردید، دارای ارتعاشی بازدارنده و فلج کننده است.