خیلی ها هرگز نکته را نمی گیرند!

آن ها تمام عمر خود را صرف سرزنش دیگران می کنند، در حالی که این موضوع اساس، هیچ ربطی به دیگران ندارد.

اگر احساس کنید کاری که انجام می دهید، بی ارزش است و حقوقی که در ازاء آن دریافت می کنید، بیشتر از حق تان است، آن گاه کارفرمایی نصیبتان می شود که هیچ حقوقی به شما نخواهد داد.

اگر احساسات خود را نادیده بگیرید، همکارانی نصیبتان خواهد که احساسات شما را نادیده می گیرند.

این موضوع به دیگران ربطی ندارد، همه چیز به ارتباطی بستگی دارد که شما با خویشتن خود دارید.

اگر از اندام درشت خود بیزار باشید، همسری پیدا می کنید که به اندام تان می خندد. این موضوع به همسرتان ربطی ندارد، مسئله اصلی نگرشی است که درباره خویشتن خود دارید.

اگر رئیستان توقع بازده بیشتری دارد یا اگر همسرتان مطالبات روز افزون دارد به این دلیل است که شما در درون خود احساس بی کفایتی می کنید و از خودتان توقع بیشتری دارید.

اگر خودتان را بپذیرید، دیگران هم شما را می پذیرند و اگر به خودتان عشق بورزید، دیگران هم شیفته شما خواهند شد.

شما خالق دنیای خود هستید، به متقاعد کردن دیگران نیازی نیست، فقط باید احساس کنید که متفاوت هستید.


کتاب *تک نسخه کامیابی*

اندرو متیوس

منبع:سایت قانون جذب