هر تغییر مثبت در زندگی یا تصمیمی واضح و مشخص برای انجام دادن یا ندادن کاری آغاز می شود.

تغییرات مهم تنها زمانی شروع می شود که تصمیم بگیرید درگیر کاری شوید یا سراغش نروید، به سرعت اقدام کنید یا آن را فراموش کنید.

قطعیت یکی از مهمترین ویژگی های مردان و زنان موفق و شاد است.

قطعیت، با تمرین و تکرار مداوم رشد می یابد تا جایی که مانند دم و بازدم عادی می شود.

حقیقت تلخ این است که برخی فقیر هستند زیرا هنوز تصمیم نگرفته اند ثروتمند شوند یا برخی افراد چاق و نامتناسب هستند زیرا هنوز تصمیم نگرفته اند که لاغر و خوش اندام شوند.

بعضی ها وقتشان را تلف می کنند زیرا هنوز تصمیم نگرفته اند که در هر کاری، عملکرد خارق العاده ای داشته باشند.

همین امروز تصمیم بگیرید در مدیریت زمان و افزایش عملکرد متخصص شوید.

مهم نیست چقدر طول بکشد یا چقدر هزینه کنید، تصمیم بگیرید این قوانین را آنقدر تمرین کنید تا به عادت تبدیل شود.