با تجدید قوا و پر کردن مخازن انرژی خود بطور پیوسته، از اتلاف بیهوده انرژی جلوگیری کرده و بهره وری خود را افزایش خواهید داد.

سال ها سخت کوشی، کار کردن و موکول کردن مسافرت به دوران بازنشستگی، روش اشتباهی است.

مساله مهم، تعادل و تداوم است.

نه تنها از نتیجه کار، که از انجام آن نیز لذت ببرید.

با گذشت زمان مبارزه نکنید، ترسیدن از زمان، اتلاف آن یا سعی در پنهان شدن از آن کار درستی نیست.

زمان و زندگی با هم پیش می روند، از هر مرحله زندگی لذت ببرید.

از هر روز بیشترین بهره را بگیرید و از هر لحظه بیشترین لذت را کسب کنید.


کتاب "از انگیزش تا حرکت انگیزشی"

دنیس وایتلی

منبع سایت قانون جذب