مسئولیت صد در صد زندگی خود را به دست گیرید.

حال می دانم که من ایحاد کننده همه چیز در زندگی خود هستم و در آن چه در زندگی ام اتفاق می افتد نقش دارم.

من مسبب همه آن چه هستم که به طور روزانه در زندگی ام اتفاق می افتد.

هر نتیجه ای که اکنون تجربه می کنم با آن چه پیش تر در زندگی تجربه کرده ام ارتباط دارد.

اکنون مسئولیت صد درصد زندگی ام را به دست می گیرم.

من اندیشه هایم،تصورات و رفتارم را تغییر می دهم تا نتایج بهتری ایجاد کنم.

امروز نتایج امتحان هایی را که گذشته داده ام،تجربه می کنم.

من پیوسته، به اندیشه های بهتری فکر می کنم، بنابراین نتایج جدید و بهتری خلق می کنم

کتاب *معجزات تغییرات مثبت*

جک کنفیلد

منبع سایت قانون جذب


جملات زیبا و خواندنی از جک کنفیلد،بهترین سایت سرگرمی و قانون جذب،زندگی بهتر