دانــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــود

از عشق تو بوده هر جا که رسیدم

 پای توه اسمت من جونمو می دم

گل می کنه حست هر ثانیه در من 

رویای یه دنیاست تا جامو بگیرن

گل کردن غرورت گل کردن منم هست 

باید منو ببین تا پرچم به تنم هست

دروازه های دنیا روی من تو بازه 

دنیا قراره از ما استورشو بسازه

ایران تو ناجی احساس من

ایران غرور تو میراث من

ایران تمام حس بودنم

ایران فدای تو مرز تنم

ایران