چگونه خود را از منفی ها دور کنیم 


مثلا اگه کسی بهتون گفت "مردم همه بی انصاف شدن"

در جوابش بگید:

"چی چی همه مردم بی انصاف شدن؟!"

"من یه پسر خاله دارم، یه کیف پیدا کرد، سه روز دنبال صاحبش بود""یه تعمیر کار تو محله ی ماست، خیلی عالی تعمیر می کنه و واقعا با انصاف دستمزد میگیره"


"یه کفاش میشناسم که خیلی خوب تعمیر میکنه و خیلی هم منصفانه دست مزد میگیره

بالاخره هر کس برای خودش چند تا مثال داره.

جریان رو عوض کن و یا به جریان خط و ربط صحیح بده ولی ما بدتر با جریان همراهی می کنیم.