مواجه با هر چالش و شرایط دشواری در مسیر زندگی، شما را متحول می سازد و شخصیتتان را شکل می دهد.

در رویارویی با مشکلات، استعدادهایتان و توانایی های مورد نیازتان برای غلبه بر موانع آشکار می شود و شما را در برابر این مشکلات تقویت می کند.

بروز این خصلت ها از شما فردی می سازد که برای رسیدن به آرزوهایتان، باید باشید.

چالش ها و موانع، گواهی عالی هستند مبنی بر اینکه در راه زندگی و شجاعت در مسیر درستی قرار دارید.

هر چه موانع و چالش های پیش رویتان بزرگ تر باشد، موفقیت شما هم بزرگ تر خواهد بود و به جاده کامیابی نزدیک تر خواهید شد.

غلبه بر چالش ها، یکی از بزرگ ترین موهبت های الهی است که نصیبتان شده است.

هر زمان که بر چالش و مشکلی جدید غلبه می کنید، اعتماد بنفس تان نیز چندین برابر می شود.

چالش ها این امکان را به ما می دهند که استعدادها و توانایی های مورد نیازمان را برای تحقق آرزوهایمان کسب کنیم.

اگر برای رسیدن به موفقیت مهارت کافی نداشته باشید، مثل این است که زمان تحقق آرزوهایتان نیز نرسیده باشد.


کتاب قهرمان

راندا برن

منبع سایت قانون جذب


چگونگی گذر از چالش ها،حل کردن مسائل دشوار با فکری آسان، درست کردن موانع