تحسمی خلاق از شغل مورد نظر خود بسازید

در تجسم خود، نوع کار، محیط دلخواه، میزان درآمد و تمامی جزئیات را به دقت انتخاب کنید.

اگر دوست دارید در سازمانی خاص مشغول به کار شوید، نام آن را در تصاویر ذهنی خود بیاورید.

تمام جزئیات را در دفتر یادداشت کنید و آن را در جایی بگذارید که هر روز ببینید.

این جزئیات را همراه با تصاویری از شغل مورد نظرتان روی یک مقوا پیاده کنید، نام آن را تخته تجسم بگذارید و آن را روی دیوار اتاق یا در مکانی دیدرس قرار دهید.

قدرت عبارت های تاکیدی را فراموش نکنید

عبارات تاکیدی را هر روز و هر لحظه تکرار کنید، وفور فرصت ها هم اکنون برایم فراهم شده است و من از تمامی این فرصت ها بهره می گیرم.

هر باز که شغل خود را در ذهن آوردید و تجسم خلاق را آغاز کردید، این عبارات را به گونه ای تکرار کنید که در روح و جان شما نفوذ کند.

هر گونه شک و تردید را محو کنید

خود را باور داشته باشید و بدانید که قدرت و مهارت به دست آوردن شغل مورد علاقه خود را دارید.

با تمام وجود باور کنید که بهترین شغل یا بهترین درآمد، بهترین همکاران و محیط زیبا و شاد در انتظار شماست.

به گونه ای درباره شغل خود صحبت کنید که گوبا در آن سمت استخدام شده اید.