زیباترین شگفتی های طبیعت در لهستان

گشت و گذاردر کوهستان جادویی لهستان,لهستان,جاهای دیدنی لهستان

گشت و گذاردر کوهستان جادویی لهستان,لهستان,جاهای دیدنی لهستان

زیباترین شگفتی های طبیعت در لهستان

گشت و گذاردر کوهستان جادویی لهستان,لهستان,جاهای دیدنی لهستان

بهار در تَترا

 گشت و گذاردر کوهستان جادویی لهستان,لهستان,جاهای دیدنی لهستان

 ویه‌کی استاپولسکی، Wielki Staw polski

 گشت و گذاردر کوهستان جادویی لهستان,لهستان,جاهای دیدنی لهستان

  Morskie Oko، مورسکه اوکو

گشت و گذاردر کوهستان جادویی لهستان,لهستان,جاهای دیدنی لهستان

  تَترای جادویی

گشت و گذاردر کوهستان جادویی لهستان,لهستان,جاهای دیدنی لهستان

  صبحی دل‌انگیز در مورسکه اوکو

گشت و گذاردر کوهستان جادویی لهستان,لهستان,جاهای دیدنی لهستان

  سرد و گرم

گشت و گذاردر کوهستان جادویی لهستان,لهستان,جاهای دیدنی لهستان

  Lapszanka

 گشت و گذاردر کوهستان جادویی لهستان,لهستان,جاهای دیدنی لهستان

 Milk

 گشت و گذاردر کوهستان جادویی لهستان,لهستان,جاهای دیدنی لهستان

  Sokolica

 گشت و گذاردر کوهستان جادویی لهستان,لهستان,جاهای دیدنی لهستان

  غروب در تَترا

گشت و گذاردر کوهستان جادویی لهستان,لهستان,جاهای دیدنی لهستان

  گِوونت و کاسپرویی ویِرخ، Giewont and Kasprovy Wierch

گشت و گذاردر کوهستان جادویی لهستان,لهستان,جاهای دیدنی لهستان

منظره‌ای از کوهستان تَترا از پینینه

 گشت و گذاردر کوهستان جادویی لهستان,لهستان,جاهای دیدنی لهستان

  دولینا، Dolina

 گشت و گذاردر کوهستان جادویی لهستان,لهستان,جاهای دیدنی لهستان

  Krywan

 گشت و گذاردر کوهستان جادویی لهستان,لهستان,جاهای دیدنی لهستان

شعاع‌های طلایی

گشت و گذاردر کوهستان جادویی لهستان,لهستان,جاهای دیدنی لهستان

زیباترین شگفتی های طبیعت در لهستان