چهره مومیایی سلنا گومز نیز ساخته شده است. البته این تندیس مومیایی منتقدان زیادی نیز دارند چرا که آنها معتقدند که چهره سلنا گومز در این مجسمه مانند یک زن 30 ساله است و اصلا شباهتی به گومز 22 ساله ندارد.