شکسپیر میگه؛


شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر. . .

شخصیت من چیزیه که من هستم.

امابرخورد من بستگی داره به اینکه تو کی هستی . . .


سحنان ثبت شده در کتاب ها بهترین جملات شخصیت ها