بیست و ششمین کلید طلایی موفقیت


مگس هرگز وارد دهان بسته نمی شود.


سکوت اختیار کردن ارزشمند است 

اما صحبت کردن در مورد چیزی 

که باید در مورد آن سکوت کرد، 

اشتباهی مهلک است.


لب به سخن مگشا، 

مگر که 

چیزی بهتر از سکوت داشته باشی.


سکوت گاهی هزاران معنا در بر دارد 

که از گفتن به دست نمی آید، 

و زمانی فرا میرسد که 

سکوت، بیش از همه گفته ها 

مقصود را میرساند.


با دیگران کم حرف بزن با خودت بسیار .