بیدار شو


آخرین سکانس

اسفند ۹۴

را زیباتر

عاشقانه تر

و مهربان تر

زندگی کنیم


امروز همه را ببخشیم

با دلی پاک و زلال به استقبال

بهار می رویم


آخرین صبح

زمستانتون بهاری