من با میل و رغبت فراوان به موفقیت تکیه می کنم. زندگی خود را به روی فرصت های مناسب گشوده نگه می دارم.

من فرصت های مطلبوب بیشتری را به سوی خود جذب می کنم.

سعی می کنم بهترین افراد و منابع را به سمت خود جذب کنم و از وجود آن ها استفاده کنم.

من اطمینان دارم که در مسیر درستی قرار دارم و من را به موفقیت می رساند.

من به هدفم می رسم زیرا به روشنی می دانم که مشتاقانه و با تمام وجود دنبال چه هستم.

من می خواهم از استعدادهایم استفاده کنم تا از جهان، دنیایی بهتر بسازم.

کتاب معجزات تغییرات مثبت

جک کنفیلد

منبع سایت قانون جذب