امروز، من با دوست داشتن خودم، وقوع معجزه ها را در زندگی ام به جریان می اندازم، زیرا می دانم عشق، شفایی معحزه آسا به ارمغان می آورد.